TULOSSA!

5. Elo, 2019

Nyt Ratkes Valmennuksen poluilla

Ennakkotilaajan etu kirjasta Nyt Ratkes Valmennuksen poluilla voimassa 15.8. asti!

Tilaamalla kirjan ennakkoon sähköpostitse osoitteessa anne.repo@nytratkes.com on kirjan hinta 29€ (sis. alv 10%) + postikulut postiennakolla. (ovh 35€ (sis. alv 10%) + postikulut)

Maistiaisia kirjaan:

JOHDANTO

Valmennuksen poluilla on valmentajan työkalu pääasiassa neuropsykiatrisen valmennuksen tueksi, mutta soveltuu monenlaiseen valmentamiseen, jossa tavoitteena on tukea elämänlaatua ja arjen sujuvuutta. Valmennuksen viitekehyksenä on ratkaisukeskeinen toimintamalli, joka sisältää positiivisen ja motivaatio psykologian sekä NLP:n elementtejä. NLP ja ratkaisukeskeinen toimintamalli linkittyvät mukavasti yhteen ja nivoutuvat myös kognitiivisen psykologian teemoihin. Kirjassa kuvaillaan NLP:n keinoja sitä osin, kuin ajattelen niiden soveltuvan neuropsykiatrisen valmennuksen käyttöön.

Valmennustyön tärkeimpänä lähtökohtana näen asiakkaan arvostavan kohtaamisen ja diagnoosien takana olevan ihmisen näkemisen. Neuropsykiatrinen valmennus on sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä. Se perustuu ohjaukseen ja korostaa asiakkaan omaa aktiivisuutta ja toimijuutta. Valmennus on tavoitteellinen prosessi. Asiakkaan ja hänen ympäristönsä voimavarat ovat keskiössä. Käypähoitosuosituksen mukaisesti ympäristö on tärkeä osa tuloksellista valmennusta. Valmennus viedään asiakkaan toimintaympäristöihin ja tavoitteet ovat konkreettisia. Ne tukevat arjen sujuvuutta ja myönteistä minäkuvaa. Valmennuksen asiakkaita voivat olla ADHD, autisminkirjon, kielellisen erityisvaikeuden tai Touretten oireyhtymän diagnoosin saaneet henkilöt, mielenterveys- tai päihdekuntoutujat. Valmennuksen keinoista voivat hyötyä useimmat, joilla on haasteita arjen hallinnassa, vaikka diagnoosia ei olisi.

Kirja sisältää tutkimustietoa tiedonkäsittelystä ja sen tuomista haasteista vuorovaikutukseen. Kognitiivisen psykologian ja neurotieteen ajatukset tiedon käsittelystä nivoutuvat yhteen ja olen yhdistänyt näitä kahta näkökulmaa niin teoriassa, kuin harjoitustenkin muodossa linkittäen ne ratkaisukeskeiseen ajatteluun ja NLP- menetelmiin. Sosiaalipsykologinen näkökulma puolestaan avaa näkymiä ihmisen käyttäytymisen taustalla oleviin tekijöihin mm. asenteiden ja aggression käsitteiden tarkastelun myötä.

Neuropsykiatrisille erityispiirteille on yhteistä laaja-alaiset toiminnanohjauksen häiriöt. Kuvailen toiminnanohjausta ja sen häiriöitä yleisellä tasolla. Oman toiminnanohjaus liittyy oleellisesti arjen sujuvuuteen. Kirjassa käsitellään toiminnanohjausta neurotieteen näkökulmasta. Yhteistyössä useiden ammattilaisten kanssa olen kerännyt vinkkejä toiminnanohjauksen tukemiseksi. Esimerkiksi ADHD- liiton ja Papunetin verkkosivut ovat oivallisia paikkoja löytää vinkkejä neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien henkilöiden arjen helpottamiseksi. Näiltä sivustoilta olen tuonut kirjaan muutamia esimerkkejä. Kirjan lopusta löytyy linkkejä sivustoihin, joista löytää hyödyllistä maksutonta materiaalia valmennuksen tueksi.

Oireyhtymien yksityiskohtaisen tarkastelun olen tarkoituksellisesti jättänyt pois. Viime vuosina on kirjoitettu runsaasti teoksia eri oireyhtymistä ja mielestäni niistä saa kattavasti tietoa viimeisimmistä tutkimustuloksista sekä ihmisten henkilökohtaisista kokemuksista oireyhtymien tuottamista erityispiirteistä heidän arkeensa. Kirjan loppuun olen koonnut listan tällä hetkellä tiedossani olevista aihealueen teoksista.

Ratkaisukeskeinen ajattelu on sekä- että ajattelua sen sijaan, että arvotettaisiin jokin asia toista paremmaksi. Tästä syystä olen valinnut niin koulutusteni, kuin tämän kirjankin sisältöihin erilaisia menetelmiä, joista voi olla valmentautujalle hyötyä. Käytän mielelläni suomenlapinkoiriani Otsoa ja Hukkaa apuvalmentajina sekä luontoa ja luovia menetelmiä valmennuksen tukena. Riippumatta omasta harrastuneisuudesta, osaamisesta tai kiinnostuksesta, pidän oleellisena valmentautujalle soveltuvien menetelmien hyödyntämistä, hänen kiinnostuksen kohteitaan ja teemoja, jotka motivoivat häntä työskentelyyn. Tästä syystä haluan tarjota valmentajille monipuolisesti erilaisia keinoja, joilla tukea valmennusprosessia. Näistä erilaisista luontoon ja luoviin menetelmiin liittyvistä sovelluksista olen kirjoittanut esimerkkejä kokeiltavaksi.

Eri-ikäisten valmentamisen osiossa olen ottanut tarkasteluun perheen ja sen vaikutuksen yksilöön. Eri-ikäisiä olen tarkastellut kehitys- ja persoonallisuuspsykologian näkökulmista. Ajatuksena on ollut avata kehitykseen ja elämän kaareen yleisesti kuuluvia haasteita eri ikäkausina ja perheen ja vanhemmuuden vaikutusta yksilön kehitykseen. Haluan tällä lähestymistavalla korostaa sitä, että neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien henkilöiden elämässä on paljon myös tyypillisesti elämään kuuluvia haasteita, joita ei mielestäni tulisi nähdä muuna, kuin inhimilliseen elämän kuuluvana.

Väheksymättä neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien ihmisten haasteita ja kärsimystäkin, ajattelen, että usein on tarpeen kysyä, kenen ongelma oikeasti on, kun puhutaan ongelmista. Onko mahdollista katsoa myös vahvuuksia ja erilaisten toimintatapojen hyötyjä ja mahdollisuuksia? Kun tarkastellaan esimerkiksi työelämän vaatimuksia, löytyy sieltä paljon myös odotuksia, joihin esimerkiksi ADHD piirteitä omaavien ihmisten kyvyt vastaavat hyvin.

Jokaisen luvun alkupuolella on kuvattu teoriaa ja taustaa harjoituksille. Luvut sisältävät menetelmiä ja niihin liittyviä sovelluksia sekä harjoituksia. Olen kirjoittanut mukaan myös tarinoita valmennuskokemuksistani ja menetelmien käytöstä. Pyrkimyksenä on ollut aloittaa yleisemmältä tasolta myönteisen ajattelun ja ratkaisukeskeisen toimintamallin kuvailulla ja edetä syvemmälle aivojen toimintaan sekä esitellä, miten soveltaa teoriatietoa arjessa. Menetelmät olen pyrkinyt esittämään niin, että ne ovat helposti käytännössä toteutettavia harjoituksia ja kopioitavissa käyttöön. Harjoituksia olen koonnut paitsi omista ideoistani, myös teoksista tai koulutuksista, joita olen hyödyntänyt valmentajan työssä.


SISÄLTÖ
KIITOS
JOHDANTO
RATKAISUJEN POLUILLA
Ratkaisukeskeisen ajattelun historiaa
Ratkaisukeskeisiä perusajatuksia
Tulevaisuuteen suuntautuminen
Poikkeuksien löytäminen
Ei-tietämisen asenne
Palaute
Tunteet
Edistyksen vahvistaminen ja vahvuuksien hyödyntäminen
Harjoituksia
Myönteisen tulevaisuuden kuvaaminen
Asteikkokysymys/ harjoitus
Poikkeuskysymys
Ihme-kysymys
Ratkaisukeskeisyyden taustateorioita
Systeemisyys
Sosiaalinen konstruktionismi
Milton H. Erickson
POSITITIIVISIA POLKUJA
Itsehallinta, itseluottamus ja itsearvostus
Sosiaalinen minä
Myönteiset olosuhteet ja ympäristöt
Myönteinen elämän asenne
Arvot
Potentiaalin näkeminen ja löytäminen
Harjoitukset
Onnistumisen tähtihetki
Tiukasta tilanteesta selviytyminen
Arvokello
Elämän tärkeät asiat
Myönteisten asioiden vahvistaminen
Voimavarapuu
Sparkling moment
Hyvä ystävä apuna
Myönteiseen ajatteluun virittäytyminen
HYVEIDEN POLUILLA
Positiivisen psykologian määrittämät hyveet
Hyveiden merkitys elämässä
Harjoituksia hyveisiin
Työkalu hyveiden kartoittamiseksi
POLKUJA MOTIVAATIOON
TAVOITTEEN LUOMINEN- POLKU JONNEKIN
Potkens
Harjoitus
Elämän tarkastelua
VALMENNUSPROSESSI- POLULLA ETEENPÄIN
Neuropsykiatrinen valmennus
Alkukartoitus
Valmennussopimus
Työskentely
Arviointi
Muksuopin portaat
Valmennustapaamisen rakenne 1
Valmennustapaamisen rakenne 2
Palautteen antaminen
Valmennuksen tehtäviä
TARINOITA VALMENNUKSISTA
Pitkä yhteinen taival
Otson polku apuvalmentajaksi
Opiskelijan arkirutiinit
Lohduttaja Otso
CIA- agentti
Polku TE- toimistoon
Aamutoimet kuntoon
Tavoitteen autiosaari
Perheen säännöt
TIEDONKÄSITTELYN JA NLP:N POLKUJA YMMÄRRYKSEEN
Tietoinen tiedonkäsittely
Tiedostamaton tiedon käsittely
Havaitseminen
Aivot, hermosolut ja hermoverkot
Välittäjäaineet
Muisti
Työmuisti
Pitkäkestoinen muisti
Muisti ja oppiminen
Muistot
Unohtaminen ja muistikeinot
Aivojen neuroplastisuus
Mielenteoria, metapuhe, mentalisaatio
Harjoituksia ja menetelmiä
Uudelleenmäärittely 1
Uudelleenmäärittely 2
Monimerkityksellinen kuva
Manuaali
TOIMINNAOHJAUS
TOIMINNANOHJAUKSEN TUKEMINEN- ARJEN POLKUJA
Muutokseen sopeutuminen
Harjoitus: Challenge
Itsetunnon kohentaminen
Harjoituksia
Puu, joka kuvaa sinua
Perheen voimavara vaakuna
Kiitollisuustähti
Hyvien asioiden aurinko
Elinvoimaoksa
Rajoittaminen
Juuttumisesta pois auttaminen
Aistiesteetön ympäristö
Aistien hyödyntäminen
Palkkiot
Itsetutkiskelu
Harjoituksia
Kulkuneuvo
Vuodenaikojen puu
Muutos
Motivaation herättäminen
Rentoutuminen
Harjoitus: Omat rajat rentoutus
Impulsiivisuuden hallinta
Arjen ja ajan hallinta
Harjoitus: Miten käytän aikaani?
Sosiaalisten tilanteiden ennakointi
Tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja ylläpitäminen
Tunteiden tunnistaminen ja hallinta
Harjoitus: Ilon ja surun puu
Vahvuuksien huomioiminen
Harjoituksia
Voimabiisi
Voimavaraeläin
Kuvien käyttö
Struktuuri
Perheen toimintaohjeet
Koti kuntoon
Kirjahylly
Mindfulness
Psykoedukaatio
EMOOTIOT JA AGGRESSIIVISUUS
Aggressiivinen käytös
Haastavaan käytökseen vastaaminen
ASENTEET
KIELI- POLKU PAREMPAAN VUOROVAIKUTUKSEEN
Harjoituksia
Sanojen sävyt
Jos ja kun
Keskustelukulttuuri
ERI-IKÄISET VALMENTAUTUJAT
Perhe
Parisuhde
Vanhemmuus
Vanhemmuuden roolikartta
Parisuhteen roolikartta
Aikuinen
Kielteiset ajatukset ja uskomusten muuttaminen
Metaforien käyttö valmennuksessa
Harjoituksia
Elämän kaaren tarkastelua
Verkostokartta
Lapsi
Nuori
Itsenäistyvän nuoren verkostokartta
Vastuun portaat
Ympäristön mukaan ottaminen
Ympäristön muokkaaminen
Muisti- ja oppimiskeinot
AIHEALUEEN KIRJALLISUUTTA
LINKKEJÄ MATERIAALEIHIN
AIHEESEEN LIITTYVIÄ LINKKEJÄ
LÄHTEET

Tervetuloa kotisivuilleni!

Anne Repo

Löytäessäni ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinenvalmentaja koulutuksen, olin jo jonkin aikaa kokenut turhautumista työssäni.  Koulutus sisälsi teemoja, jotka koin heti omikseni. Löysin niistä lisää ideoita suuntaan, johon olin itseäni halunnut kehittää jo hyvän aikaa. Minua viehätti ajatus katseen suuntaamisesta tulevaisuuteen, ihmisten kohtaaminen ei- tietämisen tilassa ja tietoisuuden lisääminen neuropsykiatristen oireyhtymien osalta.

Jo ennen koulutuksen alkamista ajattelin sen olevan niin hyvä juttu, että  haluan sitä viedä omalta osaltani eteenpäin. Miten sen teen, oli vielä arvoitus. Ajattelin, että tarvitsen lisää koulutusta, mutta askelmerkit eivät olleet selkeät- vielä. Näin mielikuvissani itseni posket hehkuen kipsuttamassa korkokengissä jakamassa ajatuksia ratkaisusuuntautuneesta ajattelusta. En tuolloin ymmärtänyt luoneeni vahvan mielikuvan, joka ohjaisi valintojani tulevina vuosina. En tiennyt tehneeni Tulevaisuuden muistelu- harjoitusta. 

Valmentajakoulutus oli minulle antoisa ja hehkutinkin siitä koko vuoden ajan. Valmennustyötä pääsin tekemään heti sivutoimisesti ja työssäni. Melko pian asiakaskunta kasvoi ja minun oli tarpeen ottaa virkavapaata, voidakseni työskennellä valmentajana. Samaan aikaan avautui lisää kouluttautumismahdollisuuksia, joihin tartuin heti. Alitajunnassa oleva mielikuva ohjasi valintoja. 

Ei minulla ollut aikomusta yrittäjäksi ryhtyä valmentajakoulutukseen ilmoittautuessani. Valinnat vuosien varrella johtivat kuitenkin siihen, että halusin kokeilla yrittäjyyttä. Koulutusten myötä osaamiseni lisääntyi niin, että minulla oli pian useita palveluja myytävänä. Irtisanoutuminen vakituisesta työstä oli luonteva jatkumo. 

Siirtyminen yrittäjyyteen oli jännittävää. Se on kuitenkin lisännyt mahdollisuuksiani toteuttaa itseäni, hyödyntää ammattitaitoani ja mikä tärkeintä- tehdä työtä omien arvojeni mukaan. Lisäksi yrittäjyys on mahdollistanut minulle jatkuvan kouluttautumisen ja ammatillisen kehittymisen.

Ratkaisukeskeisen ajattelun lisääntyessä ja tullessa vahvemmin osaksi omaa elämää on vahvistanut omaa hyvinvointi. Vaikka ennenkin olen miettinyt haasteiden kohdalla, miten tämän voisi ratkaista, on tänä päivänä kaikki mahdollista niin kauan, kun mikään ei ole varmaa.

Olen työskennellyt erityisopetuksessa noin 20 vuotta. Minulla on erityispedagogiikan, kasvatustieteen ja sosiaalitieteiden opintoja päivähoitajan koulutukseni lisäksi. Tällä hetkellä täydennän opintojani psykologian ja luontohoivan parissa. Työurallani olen kohdannut eri-ikäisiä kehitysvammaisia henkilöitä sekä henkilöitä, joilla on neuropsykiatrisia erityistarpeita tai mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. 

 

Myönteinen suhtautuminen tuottaa myönteistä toimintaa. 

Ihmisessä itsessään on kaikki tarvittava tieto haasteiden voittamiseksi.

Kaikilla ihmisillä on voimavaroja ja taitoja.

Taiteen avulla voi voimaantua. Kuvien tekeminen on prosessi, joka avaa ajatuksia ja tuottaa oivalluksia. 

Eläimen läsnäolo ja koskettelu tuottaa mielihyvää, rauhoittaa ja rentouttaa.

Luonnossa oleminen hoitaa, rauhoittaa ja auttaa selkeyttämään ajatuksia. Ihminen on erilainen erilaisissa ympäristöissä.

 

Näillä ajatuksilla haluan tukea, ohjata ja kannustaa ihmisiä saavuttamaan oma parhaansa.

Minua kiinnostaa ihmisen hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät. Haluan omalta osaltani tukea erilasissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä löytämään oma mielekäs elämä ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja NLP:n keinoja hyödyntäen. Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi on päätavoitteeni.

Valmennuksessa minulle on tärkeintä auttaa valmentautujaa löytämään omat voimavaransa ja vahvuutensa. Käytän valmennuksessa ratkaisukeskeisiä harjoitteita, mielikuvaharjoittelua, toiminnallisia- ja kuvataideterapeuttisia työmenetelmiä. Apuvalmentajana toimii tassuterapeutit, Otso ja Hukka, jos valmennettava niin haluaa.

Valmennus tapahtuu valmentautujan omassa toimintaympäristössä, muussa yhteisesti sovitussa paikassa tai toimitilallani Imatralla, Tainionkoskentie 68.

Työnohjaajana haluan olla kannustava ja kunnioittaa ohjattavien kokemusmaailmaa. Minun tehtäväni työnohjaajana on auttaa löytämään ratkaisuja ja oivalluksia.

Koulutuksia olen toteuttanut ratkaisukeskeisyydestä ja neuropsykiatrisista erityistarpeista. Imatran kaupungille, Lappeenrannan Ohjaamolle, Etelä- Karjalan sosiaali-ja terveyspiirille, sekä Joensuun kaupungille ja Siun Sotelle olen kouluttanut ratkaisukeskeisiä neuropsykiatrisia valmentajia. Kiteellä toteutettiin koko varhaiskasvatuksen henkilökunnan koulutus ratkaisukeskeiseen työotteeseen ja nepsy-oireyhtymien huomioimiseen.

Koulutuksissa painotan vuorovaikutuksellisuutta ja omakohtaista harjoitusten kokemista. Koulutukset perustuvat dialogeihin ja harjoituksiin pareittain sekä ryhmissä. Pidän tärkeänä koulutuksessa esiteltyjen menetelmien soveltamista omaan työhön  ja arkeen. Välipäivinä tapahtuva harjoittelu onkin merkittävä osa koulutusta.

 

Ota yhteyttä!

p. 0503386201

anne.repo@nytratkes.com

 

 

 

 

Harrastuksiani ovat lenkkeily ja metsässä samoilu suomenlapinkoirien Otson ja Hukan kanssa. Otso ja Hukka  toimivat myös apuvalmentajanani. Liikunta on tärkeä osa omaa jaksamistani. Lenkkeilyn ja kahvakuulatreenien avulla pidän huolta fyysisestä jaksamisestani. Luonto on minulle olennainen osa elämää ja rentoutumista. 

Tapaamisiin!

Anne Repo